1.โรงงานไฟฟ้าเปรียบเทียบการทำงานได้กับส่วนใด
ก.ribosome
ข.mitochondria
ค.lysosome
ง.centrosome
2.เราจะไม่พบนิวเคลียสจากเซลล์ชนิดไหน
ก.เซลล์ประสาท
ข.เซลล์กล้ามเนื้อ
ค.เซลล์เม็ดเลือดแดงของแมว
ง.เซลล์อสุจิ
3.organell ที่มีขนาดเล็กไม่มี membrane หุ้มและเป็นสารประกอบ nucleoprotein คือข้อใด
ก.endoplasmic reticulum
ข.golgi body
ค.chloroplast
ง.ribosome
4.เซลล์ชนิดใดมีผนังเซลล์
ก.สาหร่ายยูกลีนา
ข.plasmodium
ค.แบคทีเรีย
ง.paramecium
5.prokaryotic cell คือข้อใด
ก.oscillatoria
ข.fungi
ค. amoeba
ง. plasmodium
6.ข้อใดไม่พบในเซลล์พืช
ก.spindle fiber
ข.vacuole
ค.ribosome
ง.เซลล์เมมเบรน
7.จะไม่มีขบวน selective permeable ใน organell ใด.
ก.mitochondria
ข.endoplasmic reticulum
ค.vacuole
ง.ribosome .
8.เซลล์เม็ดเลือดแดงของคนมีขนาดประมาณ 4 ไมครอน เมื่อเทียบเป็นมิลลิเมตรจะได้เท่าไร
ก.1 / 1,000 ม.ม.
ข.1 / 250 ม.ม.
ค.4 / 250 ม.ม.
ง.1 / 10,000 ม.ม.
9.เซลล์พวกไหนควรมี chromosome และ monoploid หรือ haploid
ก.เซลล์ร่างกาย
ข.เซลล์ไซโกต
ค. เซลล์ผนังรังไข่
ง.เซลล์ไข่
10.ข้อที่แตกต่างจากข้ออื่นๆ มากที่สุด คือ
ก. inclusion
ข.mitochondria
ค.chloroplast
ง.ribosome
11.organell ใดที่เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับการหดหายไปของหางลูกอ๊อด
ก.centrosome
ข.lysosome
ค.golgi body
ง. vacuole
12.มีผู้เชื่อกันว่า chloroplast เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เข้ามาอาศัยกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นแบบซิมไบโอซีสที่ว่า chloroplast เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งนั้น หมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก.สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
ข. สาหร่ายสีเขียว
ค.สาหร่ายยูกลีนา
ง.สาหร่ายสีเขียวแกมทอง
13.สารที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์เมมเบรนคือ
ก.กรดนิวคลีอิก
ข.คาร์โบไฮเดรต
ค.phospholipids
ง.triglyceride
14.สิ่งที่เราสามรถพบได้ในเซลล์พืช แต่ ไม่สามารถพบได้เซลล์สัตว์คือ
ก.cell membrane , chloroplast
ข.cell wall , cell membrane
ค.cell wall , vacuole
ง.cell wall , chloroplast
15.ส่วนอะโครโซมของอสุจิเปลี่ยนแปลงมาจาก organell ใด
ก. lysosome
ข.centrosome
ค.golgi complex
ง.endoplasmic reticulum
16. สารเคลือบเซลล์มีหน้าที่สำคัญคือข้อใด
ก.ควบคุมการเข้าออกและการลำเลียงสาร
ข.คุ้มครองเซลล์ทำให้เซลล์อยู่รอดปลอดภัย
ค.ทำหน้าที่จำกัดขนาดเซลล์ไม่ให้ใหญ่หรือเล็กเกินไป
ง.ทำให้เซลล์พวกเดียวกันรวมเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะ
17.โครงสร้างใดทำหน้าที่สร้างโครโมโซม
ก. ดี เอ็น เอ
ข.กอลจิคอมเพล็กซ์
ค.ร่างแหเอนโดพลาซึม
ง.นิวคลีโอลัส
18.ข้อใดกล่าวถึงไรโบโซมอย่างถูกต้อง
ก. ทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์
ข. เป็นส่วนที่เป็น DNA
ค.เป็นแหล่งสร้างคาร์โบไฮเดรต
ง.เป็นแหล่งสร้างโปรตีน
19.เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมีออร์แกเนลชนิดใดมากที่สุด
ก.ไมโทคอนเดรีย
ข.กอลจิคอมเพล็กซ์
ค.ไรโบโซม
ง.ร่างแหเอนโดพลาซึม
20. 9 + 0 คือออร์แกเนลใด
ก. เซนทริโอลและแฟลเจลลา
ข.ซีเลียและเบซอลบอดี
ค.เซนทริโอลและเบซอลบอดี
ง. แฟลเจลลาและซีเลีย